fbpx

ŞANZUMAN PARÇA İMALATI

KAMATSU ŞANZUMAN PARÇALARI

CAT ŞANZUMAN  PARÇALARI

VOLVO ŞAMZUMAN PARÇALARI

HİTACHİ ŞANZUMAN PARÇALARI

DAEWOO ŞAMZUMAN PARÇALARI

HUYUNDAI ŞANZUMAN PARÇALARI

 

ŞANZUMAN STOK İMALATLAR

419-15-12610    WASHER       WA 320-1
711-47-42521    SHAFT           WA 420-3
711-49-12520    SHAFT           WA 420-1
711-55-12520    SHAFT           WA 320-1
421-33-11650    GUIDE           WA 420-3
424-15-18740    DETENT        WA 420-1
424-15-18730    DETENT        WA 420-1
424-15-12520    SHAFT          WA 420-1
424-15-12530    SHAFT          WA 420-1
421-15-00140    SHAFT          WA 420-1
424-15-12510    SHAFT          WA 420-1
711-52-12530    SELEVEE     WA 320-1
419-15-12562    GEAR           WA 320-1
714-12-13322    GEAR           WA 320-1
714-12-12410    GEAR           WA 320-1
419-15-12152    GEAR           WA 320-1
714-12-12420    GEAR           WA 320-1
419-15-13241    GEAR           WA 320-1
714-12-12530    GEAR           WA 320-1
714-12-12430    GEAR           WA 320-3
424-15-12211    GEAR           WA 420-1
424-15-12440    GEAR           WA 420-1
424-15-12221    GEAR           WA 420-1
714-07-13150    GEAR           WA 420-3
424-15-12621    GEAR RİNG  WA 420-1
424-15-12630    GEAR RİNG  WA 420-1
424-15-12610    GEAR RİNG  WA 420-1
424-15-12640    GEAR RİNG  WA 420-1
424-15-12630    GEAR          WA 420-1
714-12-14910    GEAR          WA 380-6
714-07-12911    END PLATE WA 420-3
714-07-12661    END PLATE WA 420-3
714-07-12711    END PLATE WA 420-3
714-16-12650    END PLATE WA 320-3
714-12-12660    END PLATE WA 320-3
419-15-13191    END PLATE WA 320-1
419-15-12221    END PLATE WA 320-1
714-12-32651    PİSTON       WA 380-6
714-07-22610    PİSTON       WA 380-6
714-07-12610    PİSTON       WA 380-6
714-12-32662    PİSTON       WA 380-6
711-52-11140    PLATE        WA 320-1
711-49-14260    SHAFT        WA 420-1
424-15-11130    PLATE        WA 420-1
424-15-12760    PİSTON       WA 420-1
424-15-12741    PİSTON       WA 420-1
424-15-12771    PİSTON       WA 420-1
424-15-11150    HOUSING    WA 420-1
424-15-11171    HOUSING    WA 420-1
424-15-12750    PİSTON       WA 420-1
424-15-00020    HOUSING    WA 420-1
424-46-12310    PLATE        WA 420-1
711-49-21190    HOUSING    WA 420-1
424-15-12341    CARRİER    WA 420-1
424-15-11141    HOUSING    WA 420-1
424-15-12351    HOUSING    WA 420-1
423-22-32421    SHAFT        WA 380-3
423-22-52531    GEAR         WA 380-3
424-22-12420    GEAR         WA 420-1
714-12-12610    PLEYİT       WA 380-6
419-15-14110    ŞAFT          WA320-1
419-15-14140    ŞAFT          WA 320-1
01144-62070    BİJON          WA 420-1
423-22-12790    SOMUN      WA 420-1
419-22-12422    ŞAFT          WA 320-1
424-22-12530    GEAR         WA 420-1
714-12-16610    GEAR         WA 320-3
714-16-22670    PİSTON       WA 320-3
714-16-22660    PİSTON       WA 320-3
714-16-22650    PİSTON       WA 320-3
423-33-31360    PLEYT        WA 380-6
423-33-31320    PİSTON       WA 380-6
424-22-12541    GEAR (ÇEMBER DİŞLİ)           WA 420-1
413-22-12130    RETAYNIR(KEÇE YATAĞI)      WA 420-1
419-15-12552    GEAR                               WA 320-1
419-33-11263    PLATE                              WA 320-1
419-22-22540    GAER                               WA 320-3
419-22-12570    PİM                                   WA 320-3
419-15-12552    ŞANZUMAN DİŞLİ              WA 320-1
714-16-22440    GEAR                               WA 320-3
714-16-22510    GEAR                               WA 320-3
424-15-00120    GEAR                               WA420-1
714-07-13511    ŞAFT                                WA 420-3
714-07-13541    GEAR                               WA 420-3
714-07-13730    GEAR  38 TEETH              WA 470-3
714-12-14682    GEAR                               WA 320-3
714-16-22460    GEAR                               WA 320-3
714-16-22530    GEAR 27 TEETH               WA 320-3
714-07-13151    GEAR 26-50 TEETH 2ND   WA 420-3
714-17-12120    SHAFT ASS’Y                   WA 420-3
714-16-22430    GEAR 21 TEETH 1ST        WA 320-3
424-15-12411    GEAR                              WA 420-1
424-15-12221    GEAR                              WA 420-1
424-15-12421    GEAR                              WA 420-1
424-15-12630    GEAR RING                     WA 420-1
711-50-62521    PİLOT                               WA380-6
714-12-32662    PİSTON                            WA380-6
711-49-11120    PUMP                              WA420-1
424-15-12781    PİSTON 1 ST                    WA420-1
424-15-13214    GEAR                               WA 420-1
424-15-13221    GEAR                               WA 420-1
714-07-12220    WASHER                         WA 420-3
714-07-12250    SPACER                          WA 420-3
714-07-12920    WASHER                         WA 420-3
424-15-12431    GEAR                              WA 420-1
421-15-12450    GEAR                              WA 420-1
421-15-12680    GEAR RING                     WA420-1
419-22-22741    GEAR                              WA 320-3
714-07-12760    GEAR 26 TEETH 1ST       WA420-3
714-16-22360    HOUSING ASS’Y              WA 320-3
714-12-32533    GEAR 49 TEETH              WA 380-6
417-15-14130    GEAR 44 TEETH              WA 320-1
714-12-14620    GEAR 36 TEETH              WA 320-3
714-16-22410    GEAR 23 TEETH              WA 320-3
424-15-13310    SHAFT                            WA 420-1
424-15-12231    DİŞLİ                               WA 420-1
424-15-00130    CAGE ASS’Y                   WA420-1
714-16-22020    KAVRAMA GRUP            WA320-3
714-16-22130    KAVRAMA GRUP            WA 320-3
714-12-12520    GEAR                             WA 320-3
421-15-12390    BUSHİNG                        WA 420-1
418-17-38142    LEVER                            WA 320-6
419-17-32612    ÇENBER DİŞLİ                WA 320-6
419-17-32312    CAREER                         WA 320-6
419-17-32212    ORTA AKS DİŞLİ             WA 320-6
419-17-32820    PİSTON                          WA 320-6
419-17-32112    ŞAFT                              WA 320-6
419-17-32511    PİM                                WA 320-6
23A-15-12410    PLANET DİŞLİ                WA 320-6
714-16-22420    GEAR                             WA 320-3
714-16-22450    GEAR 22 TEETH             WA 320-3
424-15-12111    ŞAFT                              WA 420-1

714-16-22120    ŞAFT                              WA320-3
714-17-12010    KAVRAMA GRUP           WA420-3

419-15-12330    WASHER                       WA 320-1